NTPC執行委員會 

(任期三年,連選得連任一次, 常委由執委互選)

 

   席:李洋誌牧師

副主席:羅敏珍牧師

書  記:蔡尚男牧師

會  計:陳慧貞長老

傳教師會:羅敏珍牧師

NTPW會長:葉芸青長老

NTPYAC會長:從缺

 

 

   NTPW 婦女聯合會    

   

 會長: 葉芸青 (Winnie Davis) 三年任 (2022-2024)

 書記: 吳美瑩 (Mei-Ying Wu) 三年任 (2022-2024)

 會計兼西南區代表: 張愛惠 (Esther Pan) 三年任 (2022-2024) 

 提名委員會主席: 黃文秀 (Wenly Hsieh) 三年任 (2022-2024) 

 中西區:張玲雪 Ling Chi 三年任 (2022-2024) 

 東區代表: 從缺 

 南區代表:蔡淑貞Shu Chen Tsai 三年任 (2022-2024) 

 西北區代表:從缺